Cosmo Caixa

La proposta de jardí vertical neix amb la intenció de crear un mur vertical vegetal que millori el comportament ambiental de l’àrea, apropant als visitants al paisatge i a la vegetació, com metabolisme viu en continu canvi.

Tanmateix la proposta permet fer un mostreig del diferents sistemes vegetals i extreure dades per fer un estudi del seu comportament. Aquestes dades i el seu procés de divulgació i comunicació poden servir d’eines per dotar al Museu de noves activitats sobre els beneficis i el funcionament de la vegetació així com la seva interacció amb el seu context.

L’objectiu del projecte

En relació al concepte del jardí vertical, aquest projecte pretén trencar el binomi instaurat de “Jardí vertical = mur verd pla i continu”, i explora la variació de volumetries en estructura i plantació per a generar un espai enjardinat “en 3D”.

Cada calaix disposa d’un sistema de drenatge en la seva part inferior, en forma de safata, que es va connectant de calaix en calaix garantint el seu bon funcionament. Tota la instal·lació de drenatge acaba connectant amb la xarxa actual del Museu integrant-se d’aquesta manera en el recorregut de les reixes interceptores existents.

El reg es distribueix per la part posterior dels calaixos arribant a cada sistema.

Contacta amb nosaltres

Descripció de la proposta

Arquitecte: l-obrador arquitectura i paisatge

SOLUCIÓ TECNOLÒGICA ESPECÍFICA DEL PROJECTE

Per temes de petjada de carboni s’han evitat els treballs amb substrats específics a base de turbes (sphagnum magellanicum) que són una forma de jardineria vertical també consolidada si bé amb dubtes dins del sector com a ús de recursos poc renovables. Però la seva important presència en el mercat fa que la seva cita aquí sigui de referència obligada.

Les tecnologies recollides en el present projecte han estat seleccionades per la seva eficiència contrastada en obra i per ser representants de les diferents línies evolutives del sector:

  • Tèxtil de nova generació: Teràpia urbana / greenworks o similar
  • Llana de roca amb gruixos habituals (7-10cm).: Haritz natural Solutions / grinea o similar
  • Gabions de substrats convencionals: Vivers Ter / lebrero o similar
  • Substrats enriquits de modulació lleugera : Biofiver / Vertiarte o similar
  • Substrats confinats per a reducció de consum hídric. : BuresInnova / Vertigarden o similar

La combinació de aquestes diferents tècniques de cultiu és a més combinada en el present projecte amb un treball de monitorització i recerca associat, que requereix de la homogeneïtzació del comportament tèrmic de la façana per a aïllar les variables de treball tèrmic de les diferents tecnologies.

Es per aquest motiu que les zones a on seran recollides les dades de comportament tèrmic s’hi aplicaran materials aïllants generant un espai de característiques similars en tota la façana.

Amb criteri de reducció de petjada de carboni es considera el suro com a material aïllant més adient per a la creació de aquest espais de mostreig, igualment serà intenció del projecte que aquest material com altres siguin en la mesura del possible de producció local.

La distribució de la vegetació es realitza amb un sentit estètic, de variació fenològica i amb criteris de mosaic vegetal barrejat per a potenciar el desenvolupament en el temps de les espècies millor adaptades i la possibilitat de variació / introducció de noves espècies.

El mosaic barrejat també ens permet generar un índex de biodiversitat més elevat i la possibilitat d’iniciar sinèrgies amb microfauna. Val a dir en aquest punt però que no s’ha fet una selecció amb criteri d’hospedatge d’insectes si bé per a aquest factor es considera interessant seguir mitjançant un manteniment respectuós i acurat.

Les zones que seran mostrejades per a control climàtic seran plantades amb una selecció comuna i amb proporcions similars . D’aquesta forma les dades de mostreig del comportament tèrmic de les diferents solucions d’enjardinament vertical no seran falsejades  cobriment.

Formulari de contacte

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.