Cobertes enjardinades

Són espais verds instal·lats a la coberta de quasi qualsevol tipus de construcció amb sistemes lleugers i de manteniment reduït o nul. Les cobertes vegetals ofereixen una alternativa molt necessària en àrees urbanes amb percentatges insuficients de zones verdes.

Les seves propietats esdevenen una molt bona solució en termes de refrigeració, aïllament, generació d’oxigen, absorció de CO2 i estalvi energètic. Els sistemes constructius existents permeten projectar la solució adient per l’enjardinament de qualsevol tipus de coberta.

 

 

Les cobertes enjardinades redueixen l’escalfament atmosfèric, controlen les escorrenties torrencials i humitegen l’ambient urbà creant així un clima més agradable. Són capaces d’absorbir el 90% de la precipitació retornant una gran part d’aquesta aigua a l’atmosfera.

 

Fan la funció de filtre de l’aire i per tant redueixen substancialment la contaminació de pols i aerosols, a més el substrat filtra l’aigua de la pluja de manera que les cobertes enjardinades ajuden a reduir la càrrega d’aigua amb substàncies nocives.

 

 

Tipus de cobertes:

  • Coberta intensiva permet la instal·lació de "jardins i horts tradicionals": comestibles, tamisats i gespes, arbustos i arbres en funció de l'estètica de l'edifici.
  • Coberta extensiva és un enjardinament de creixement baix i entapissat amb substrats lleugers. Poden ser resolts a partir de 15 cm de gruix i sobre cobertes planes i inclinades.
  • Coberta solar és la combinació de coberta enjardinada amb panells d'energia solar. L'ombra que generen els panells no ha de ser cap problema per a la vegetació.